1. DEFINICJE

 • 1.1. Aplikacja Mobilna – aplikacja „Sephora – Perfumeria Online” na urządzenia mobilne z systemem iOS (wersja udostępniona nieodpłatnie do pobrania w „App Store”) oraz Android (wersja udostępniona nieodpłatnie do pobrania w „Google Play”), umożliwiająca dostęp do Strony, korzystanie z Konta i składanie zamówień w Sklepie Internetowym.
 • 1.2. Konto – indywidualne konto Użytkownika Zarejestrowanego pozwalające na korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Strony i Aplikacji Mobilnej, umożliwiające w szczególności zakup towarów w Sklepie Internetowym.
 • 1.3. Ogólne Warunki Korzystania lub OWK – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Strony i Aplikacji Mobilnej.
 • 1.4. Ogólne Warunki Sprzedaży lub OWS – dokument dostępny na Stronie i w Aplikacji Mobilnej, określający warunki i zasady, na jakich Sephora dokonuje sprzedaży i dostawy towarów zamówionych w Sklepie Internetowym.
 • 1.5. Polityka prywatności i plików cookies – dokument dostępny na Stronie i w Aplikacji Mobilnej, zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych i używaniu plików cookies oraz podobnych technologii w ramach Sklepu Internetowego, Strony i Aplikacji Mobilnej.
 • 1.6. Sephora lub Usługodawca – Sephora Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030761, posiadająca NIP: 6761992751, wysokość kapitału zakładowego: 50.000.000,00 zł. Kontakt: esklep@sephora.pl infolinia (bezpłatna): 800 700 807. Adres siedziby Sephora jest adresem do korespondencji, chyba że w OWK wskazano inny adres.
 • 1.7. Sklep Internetowy – sklep internetowy Sephora dostępny za pomocą Strony oraz Aplikacji Mobilnej, poprzez który Sephora prowadzi sprzedaż towarów na odległość Użytkownikom Zarejestrowanym.
 • 1.8. Strona – serwis internetowy pod adresem www.sephora.pl, w ramach którego Sephora prowadzi Sklep Internetowy oraz umożliwia korzystanie z usług.
 • 1.9. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca w jakikolwiek sposób ze Strony, a w szczególności wyświetlająca (odwiedzająca) powszechnie dostępne treści na Stronie.
 • 1.10. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który utworzył i korzysta z Konta na Stronie, w szczególności w celu złożenia zamówienia zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

2. STRONA, KONTO I APLIKACJA MOBILNA SEPHORA

 • 2.1. Strona jest serwisem internetowym, przy pomocy którego możliwe jest przeglądanie treści w nim zawartych, składanie zamówień w Sklepie Internetowym oraz korzystanie z innych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sephora.
 • 2.2. Strona jest dostępna zarówno dla komputerów osobistych (PC), jak również dla urządzeń mobilnych takich jak smartfony i tablety.
 • 2.3. Umowa o korzystanie ze Strony jest zawierana na czas nieoznaczony poprzez wejście na Stronę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zakończenie jej przeglądania.
 • 2.4. Ze Strony i Konta można również korzystać za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej dla oprogramowania iOS i Android, którą należy w tym celu pobrać i zainstalować na urządzeniu mobilnym.
 • 2.5. Umowa o korzystanie z Aplikacji jest zawierana na czas nieoznaczony w momencie pobrania Aplikacji Mobilnej na urządzenie mobilne przez Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Aplikacji Mobilnej poprzez jej odinstalowanie.
 • 2.6. Zakupów na Stronie mogą dokonywać wyłącznie Użytkownicy Zarejestrowani, którzy posiadają Konto.
 • 2.7. W celu utworzenia Konta należy skorzystać z funkcjonalności Strony lub Aplikacji Mobilnej i wypełnić formularz rejestracyjny wpisując dane oznaczone jako wymagane. Użytkownik zobowiązany jest do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą informacji, w tym danych osobowych, wymaganych podczas rejestracji oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony Sephora.
 • 2.8. Konto ma charakter indywidualny i osobisty. Użytkownik Zarejestrowany nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do swojego Konta. Użytkownik Zarejestrowany jest odpowiedzialny za zapewnienie poufności danych dostępowych (login i hasło). Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Sephora o bezprawnym wykorzystaniu jego Konta przez osoby trzecie.
 • 2.9. Umowa o korzystanie z Konta jest zawierana na czas nieoznaczony w momencie utworzenia Konta. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili zrezygnować z Konta poprzez jego usunięcie za pośrednictwem Strony lub Aplikacji Mobilnej.
 • 2.10. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Ogólnych Warunków Korzystania oraz Polityki prywatności i plików cookies udostępnianych przez Sephora na Stronie i w Aplikacji Mobilnej. W przypadku braku akceptacji postanowień OWK lub Polityki prywatności i plików cookies Użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z usług świadczonych przez Sephora.
 • 2.11. Sephora nie pobiera od Użytkownika opłat z tytułu korzystania ze Strony i Aplikacji Mobilnej oraz z tytułu utworzenia i korzystania z Konta.

3. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

 • 3.1. Korzystanie ze Strony i wszystkich jej funkcjonalności, w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, wymaga urządzenia spełniającego minimalne wymagania techniczne oraz aktywnego połączenia z Internetem.
 • 3.2. Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia środki informatyczne i telekomunikacyjne umożliwiające mu uzyskanie dostępu do Strony, w tym sprzęt, oprogramowanie i dostęp do sieci Internet.
 • 3.3. Korzystanie ze Strony i Aplikacji Mobilnej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • 3.3.1. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript 1.5: Internet Explorer w wersji IE8, Mozilla Firefox w wersji 22, Google Chrome w wersji 28, Opera 40.x, Safari 12.1.1;
  • 3.3.2. łącze internetowe o przepustowości 512 kbit/s dla pobierania informacji i 128 kbit/s dla wysyłania informacji;
  • 3.3.3. rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli;
  • 3.3.4. karta graficzna: 256 MB pamięci;
  • 3.3.5. pamięć RAM: min. 4 GB;
  • 3.3.6. system operacyjny: Windows w wersji 8.1 lub 10, Linux w wersji Ubuntu 20.04 LTS lub Mac OS w wersji Sierra 10.12.06, a w przypadku urządzeń mobilnych iOS w wersji 14.3 lub Android w wersji Oreo 8.0;
  • 3.3.7. procesor: częstotliwość min 1.8 GHz;
  • 3.3.8. dysk twardy: 8.0 GB wolnej pamięci na dysku.
 • 3.4. W przypadku niespełnienia przez Użytkownika opisanych powyżej minimalnych wymagań technicznych korzystanie ze Strony może okazać się niemożliwe lub utrudnione.

4. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 • 4.1. Sephora przetwarza dane osobowe Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych, w tym przy pomocy plików cookies i innych podobnych technologii. Cele i warunki, na jakich Sephora zbiera i przetwarza dane osobowe, a także prawa osób, których dane dotyczą i sposób ich realizacji są opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej na Stronie i w Aplikacji Mobilnej.

5. WARUNKI LICENCYJNE STRONY I APLIKACJI MOBILNEJ

 • 5.1. Sephora udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania ze Strony lub Aplikacji Mobilnej, ograniczonej do terytorium Unii Europejskiej, z uwzględnieniem eksterytorialnego charakteru sieci Internet, licencji na korzystanie odpowiednio ze Strony lub Aplikacji Mobilnej.
 • 5.2. Licencja uprawnia Użytkownika wyłącznie do:
  • 5.2.1. trwałego zwielokrotniania Aplikacji Mobilnej poprzez jej instalację na urządzeniu Użytkownika w celu korzystania z niej zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcjonalnościami określonymi w OWK;
  • 5.2.2. tymczasowego zwielokrotniania Strony poprzez jej odwiedzanie w przeglądarce internetowej w celu korzystania z niej zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcjonalnościami określonymi w OWK.
 • 5.3. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone i udostępniane w ramach Strony lub Aplikacji Mobilnej, jak i sposób ich przedstawienia (układ), podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Sephora.
 • 5.4. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie wskazane w OWK, w szczególności Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do jakiegokolwiek wykorzystania kodów źródłowych Strony lub Aplikacji Mobilnej. Użytkownikowi nie wolno w szczególności kopiować, modyfikować i rozpowszechniać oraz reprodukować całości lub części Strony lub Aplikacji Mobilnej.
 • 5.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem autorskich praw majątkowych Sephora oraz pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.

6. ZAKAZ WPROWADZANIA TREŚCI BEZPRAWNYCH

 • 6.1. W związku z korzystaniem ze Strony, Aplikacji Mobilnej i Konta Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści:
  • 6.1.1. naruszających prawa innych osób, w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, prawa do ochrony danych osobowych, a także dobra osobiste innych osób;
  • 6.1.2. popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną;
  • 6.1.3. nawołujących do popełnienia przestępstwa;
  • 6.1.4. naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 • 6.2. Użytkownik, który uzyska wiadomość, że jakakolwiek treść udostępniona na Stronie, w Aplikacji Mobilnej lub w Koncie jest niezgodna z prawem lub OWK może zgłosić ten fakt Sephora, w szczególności przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Sephora wskazany w pkt 1.1 OWK.
 • 6.3. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści, udostępnianych przez Użytkownika, Sephora jest uprawniona do uniemożliwienia dostępu do tych treści.
 • 6.4. Użytkownik nie może korzystać ze Strony, Aplikacji Mobilnej lub Konta w sposób powodujący zakłócenie funkcjonowania systemu informatycznego Sephora lub jakiegokolwiek jego elementu.

7. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • 7.1. Sephora nie ponosi odpowiedzialności za:
  • 7.1.1. szkody spowodowane niezgodnym z prawem lub postanowieniami OWK korzystaniem przez Użytkownika ze Strony, Aplikacji Mobilnej lub Konta, a także szkody powstałe na skutek siły wyższej;
  • 7.1.2. utratę danych spowodowaną awarią urządzenia Użytkownika lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Sephora;
  • 7.1.3. ujawnienie przez Użytkownika hasła oraz loginu do Konta nieuprawnionym osobom trzecim i wszelkie konsekwencje takiego ujawnienia.

8. REKLAMACJE

 • 8.1. Wszelkie reklamacje związane ze Stroną, Aplikacją Mobilną lub Kontem można zgłaszać Sephora e-mailowo na adres esklep@sephora.pl lub pisemnie na adres siedziby Sephora (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”).
 • 8.2. Reklamacja powinna określać przynajmniej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające oraz sformułowane żądanie. Sephora może zwrócić się do osoby składającej reklamację z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji.
 • 8.3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail przypisany do Konta bądź podany w reklamacji lub na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji składanej na piśmie w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 • 8.4. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień OWK i przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 8.5. Sephora dokłada starań, aby ewentualne spory rozwiązać polubownie i zachęca do zgłaszania wszelkich problemów jak opisano powyżej.
 • 8.6. Sephora informuje, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ jest dostępna internetowa platforma rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Platforma stanowi kompleksowy punkt obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w których stroną jest konsument zamieszkały w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie. Sephora informuje jednak, że nie zobowiązuje się do korzystania z platformy ODR, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

9. ZMIANA OGÓLNYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA

 • 9.1. Sephora jest uprawniona do dokonania zmiany postanowień OWK w każdym momencie w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:
  • 9.1.1. konieczności dostosowania OWK do przepisów prawa, zaleceń, wytycznych, nakazów lub zakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  • 9.1.2. zmiany zakresu świadczonych usług;
  • 9.1.3. zmiany funkcjonalności Strony, Aplikacji Mobilnej lub Konta;
  • 9.1.4. zmiany zakresu lub charakteru działalności Sephora;
  • 9.1.5. zmiany warunków technicznych korzystania ze Strony lub Aplikacji Mobilnej;
  • 9.1.6. konieczności przeciwdziałania nadużyciom związanym z korzystaniem ze Strony lub Aplikacji Mobilnej;
  • 9.1.7. konieczności dostosowania OWK do najlepszych praktyk świadczenia usług, w tym w zakresie ochrony praw Użytkowników;
  • 9.1.8. konieczności skorygowania sformułowań niejasnych lub budzących wątpliwości lub poprawy oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłby w OWK;
  • 9.1.9. pojawienia się nowych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem ze Strony lub Aplikacji Mobilnej, a także zmiany lub odpadnięcia (zniwelowania) takich ryzyk lub zagrożeń;
  • 9.1.10. zmiany danych Sephora, w tym firmy, adresu siedziby, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej, adresów URL (odnośników/hiperlinków) zamieszczonych w OWK.
 • 9.2. W przypadku wprowadzenia zmian do OWK, Sephora poinformuje o tym udostępniając z wyprzedzeniem co najmniej 1 miesiąca ujednolicony tekst zmienionych OWK na Stronie i w Aplikacji Mobilnej. Dodatkowo Sephora z wyprzedzeniem co najmniej 1 miesiąca prześle Zarejestrowanym Użytkownikom stosowne powiadomienie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta, wskazujące datę wejścia zmiany OWK w życie.
 • 9.3. Zmienione OWK wiążą Użytkownika, który korzysta ze Strony lub Aplikacji Mobilnej, a także Użytkownika Zarejestrowanego, który nie usunie Konta po otrzymaniu powiadomienia o zmianie OWK, a przed terminem wejścia w życie zmiany OWK.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 10.1. Okoliczność, że jedna ze stron nie wyciąga wobec drugiej strony konsekwencji prawnych z faktu uchybienia przez druga stronę jakimkolwiek obowiązkom wynikającym z OWK, nie oznacza, że rezygnuje ona obecnie lub w przyszłości z wyciągnięcia takich konsekwencji prawnych.
 • 10.2. Wszelkich informacji związanych ze Stroną, Aplikacją Mobilną lub Kontem, a także z treścią obowiązujących OWK udziela Dział Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 800 700 807 (infolinia bezpłatna).
 • 10.3. Wersja z dnia 01.01.2021 roku.