Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
SEPHORA POLSKA SP. Z O.O.

1.DEFINICJE

1.1Sprzedawca lub Sephora – Sephora Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030761, posiadająca NIP: 6761992751, wysokość kapitału zakładowego: 50.000.000,00 zł. Kontakt: esklep@sephora.pl, infolinia (bezpłatna): 800 700 807. Adres siedziby Sprzedawcy jest adresem do korespondencji, chyba że w Ogólnych Warunkach Sprzedaży wskazano inny adres.

1.2Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego)

1.3Kupujący – osoba lub podmiot dokonujący zakupów poprzez Sklep Internetowy Sephora.

1.4Ogólne Warunki Sprzedaży lub OWS – niniejsze „Ogólne Warunki Sprzedaży”.

1.5Aplikacja Mobilna– aplikacja „Sephora – Perfumeria Online” na urządzenia mobilne z systemem iOS (wersja udostępniona nieodpłatnie do pobrania w „App Store”) oraz Android (wersja udostępniona nieodpłatnie do pobrania w „Google Play”), umożliwiająca uzyskanie dostępu do Strony i korzystanie ze Sklepu Internetowego.

1.6Polityka prywatności i plików cookies – dokument dostępny na Stronie i w Aplikacji Mobilnej, zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych i używaniu plików cookies oraz podobnych technologii w ramach Sklepu Internetowego, Strony i Aplikacji Mobilnej.

1.7Strona – serwis internetowy pod adresem www.sephora.pl, w ramach którego Sephora prowadzi Sklep Internetowy. Strona jest dostępna zarówno dla komputerów osobistych (PC), jak również dla urządzeń mobilnych takich jak smartfony i tablety. Strona jest również dostępna poprzez Aplikację Mobilną.

1.8Sklep Internetowy – sklep internetowy Sephora dostępny za pomocą Strony oraz Aplikacji Mobilnej, poprzez który Sephora prowadzi sprzedaż towarów na odległość.

1.9Ogólne Warunki Korzystania – „Ogólne Warunki Korzystania” dostępne na Stronie i w Aplikacji Mobilnej, określające warunki i zasady korzystania ze Strony i Aplikacji Mobilnej.

2.WSTĘP

2.1Jako członek selektywnej sieci dystrybucyjnej, Sephora prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną towarów prezentowanych w swoim Sklepie Internetowym, oferując je wyłącznie na użytek własny Kupujących (w rozumieniu pkt 2.3 OWS), w tym przede wszystkim Konsumentów.

2.2Sephora nie prowadzi w swoim Sklepie Internetowym sprzedaży hurtowej ani sprzedaży przeznaczonej dla osób lub podmiotów, które dokonują zakupów towarów w celu ich dalszej zarobkowej odsprzedaży

2.3Przez „zakup na użytek własny” rozumie się zakup przez nabywcę końcowego, w tym również zakup detaliczny towarów na potrzeby wykorzystania ich w działalności gospodarczej Kupującego, jeśli zakupione towary nie są przeznaczone do dalszej zarobkowej odsprzedaży (np. zakup kosmetyków przez wizażystę w celu ich wykorzystania w salonie wizażu jest traktowany jako zakup na użytek własny i jest zgodny z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży).

2.4Sephora ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia (odrzucenie oferty zawarcia umowy sprzedaży złożonej przez Kupującego), którego treść lub okoliczności złożenia wskazują, że zostało ono złożone z naruszeniem pkt 2.1-2.3 OWS lub z naruszeniem innych postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży lub też z naruszeniem innego regulaminu wiążącego Kupującego w relacjach z Sephora, a także przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

3.PRZEDMIOT OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

3.1Przedmiotem Ogólnych Warunków Sprzedaży jest określenie warunków i zasad, na jakich Sephora dokonuje sprzedaży i dostawy zamówionych towarów oraz określenie praw i obowiązków Sprzedawcy i Kupującego. Ogólne Warunki Sprzedaży odnoszą się do wszystkich transakcji sprzedaży towarów w Sklepie Internetowym.

3.2Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży towarów w Sklepie Internetowym jest możliwe wyłącznie dla Kupujących, którzy posiadają aktywne konto użytkownika. Zasady i warunki zakładania i prowadzenia konta użytkownika są określone w Ogólnych Warunkach Korzystania.

3.3Ogólne Warunki Sprzedaży są uzupełnieniem Ogólnych Warunków Korzystania.

3.3Kupujący zamawiając towar w Sklepie Internetowym, powinien zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Ogólnymi Warunkami Korzystania oraz potwierdzić zapoznanie się z tymi dokumentami przed złożeniem zamówienia.

4.ASORTYMENT SEPHORA

4.1Informacje na temat asortymentu towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego

CENY TOWARÓW

4.2Ceny towarów przedstawione w Sklepie Internetowym są podawane w złotych (PLN) i są cenami obowiązującymi w momencie składania zamówienia przez Kupującego. Sephora może w dowolnej chwili zmienić ceny towarów, przy czym cena zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego zamówienia. Ceny obowiązujące w Sklepie Internetowym są stosowane w ramach sprzedaży na odległość i mogą się różnić od cen obowiązujących w perfumeriach stacjonarnych Sephora.

4.3Ceny towarów prezentowane w Sklepie Internetowym nie obejmują kosztów dostawy, które to koszty są doliczane do ceny zamawianych towarów i wykazywane osobno podczas składania zamówienia oraz na dokumencie sprzedaży.

4.4Ceny towarów zawierają należne podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT) obowiązujący w dniu złożenia zamówienia. Zmiana stawki podatku VAT będzie automatycznie uwzględniana w cenie towarów dostępnych w Sklepie Internetowym.

CHARAKTERYSTYKA TOWARÓW

4.5Sephora może w dowolnej chwili zmienić asortyment towarów dostępnych w Sklepie Internetowym. Zmiana asortymentu jest uzależniona w szczególności od ograniczeń w zakresie zaopatrzenia i dostaw. Zmiana asortymentu towarów nie wpływa jednak na zamówienia złożone przez Kupującego przed taką zmianą.

4.6Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, Kupujący ma możliwość zapoznania się z główną charakterystyką towaru, który chce zamówić.

4.7Towary z asortymentu Sephora spełniają wymagania prawa polskiego. Sephora – w stopniu najdalej dopuszczonym przez prawo – nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prawa obowiązującego w innym niż Polska kraju, do którego towar będzie dostarczony na żądanie Kupującego, jeśli sprzedaż danego towaru jest w tym innym kraju zakazana lub podlega innym ograniczeniom prawnym. Kupujący przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym ma obowiązek sprawdzić (np. w stosownych urzędach kraju, do którego zamierza towary wywieźć lub przekazać, bądź zasięgając porady prawnej), czy towary, jakie zamierza zamówić, mogą być do tego kraju importowane, wwożone lub przekazywane.

4.8Sephora nie gwarantuje, że informacje zawarte na opakowaniach towarów są tłumaczone na wszystkie języki Unii Europejskiej. Informacje te są jednak dostępne co najmniej w języku polskim.

4.9W sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących towarów i ich stosowania, wszelkich zagadnień dodatkowych lub porad, Kupujący może zwrócić się do zespołu konsultantów Sephora, kontaktując się telefonicznie z Działem Obsługi Klienta pod numerem 800 700 807 (infolinia bezpłatna), w godzinach pracy Działu, podanych w zakładce „Kontakt” w Sklepie Internetowym. Kupujący może także udać się do perfumerii stacjonarnej Sephora, aby uzyskać indywidualną poradę i wypróbować towary z asortymentu Sephora.

DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

4.10Poszczególne towary w Sklepie Internetowym są dostępne w sprzedaży tak długo, jak długo są one przedstawione na Stronie, aż do wyczerpania zapasów.

4.11Kupujący może zamówić jeden lub więcej towarów spośród dostępnych w Sklepie Internetowym. W związku z postanowieniami pkt 2.1-2.3 OWS, w Sklepie Internetowym mogą obowiązywać ograniczenia ilościowe dotyczące liczby sztuk danego towaru, który ten sam Kupujący może zamówić w ramach jednej lub większej liczby zamówień jednego dnia. Informacje o takich limitach są widoczne podczas składania zamówienia. W razie przekroczenia limitu, złożenie zamówienia nie będzie możliwe (w takim wypadku należy zmniejszyć liczbę zamówionego towaru w koszyku zakupowym).

4.11Jeśli po złożeniu zamówienia okaże się, że zamówione towary są całkowicie lub częściowo niedostępne, Sephora poinformuje o tym Kupującego drogą elektroniczną (e-mail) w możliwie najkrótszym terminie. W takim wypadku zamówienie nie zostanie przyjęte przez Sephora (odrzucenie oferty zawarcia umowy sprzedaży) i będzie anulowane. W związku z anulowaniem Zamówienia rachunek Kupującego nie zostanie obciążony płatnością za zamówienie, a gdyby płatność za zamówienie została już dokonana, podlega ona niezwłocznemu zwrotowi Kupującemu. Ponadto w związku z anulowaniem zamówienia Dział Obsługi Klienta poinformuje Kupującego o możliwości złożenia nowego zamówienia dotyczącego dostępnych towarów (za wyjątkiem sytuacji, gdy wszystkie towary z anulowanego zamówienia są niedostępne).

5.ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

5.1Zamówienia są składane za pomocą koszyka zakupów w Sklepie Internetowym. Szczegółowe informacje dotyczące czynności technicznych i kolejnych kroków składających się na procedurę złożenia zamówienia są wyświetlane w Sklepie Internetowym.

5.2Składając Zamówienie Kupujący oświadcza, że ma zdolność do czynności prawnych w zakresie podejmowania zobowiązań określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

5.3Każdorazowe złożenie zamówienia wymaga potwierdzenia zapoznania się przez Kupującego z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Ogólnymi Warunkami Korzystania.

5.4Kupujący ma możliwość sprawdzenia szczegółów planowanego zamówienia i poprawienia ewentualnych błędów aż do momentu zatwierdzenia płatności. Zatwierdzenie płatności następuje po skompletowaniu i potwierdzeniu treści zamówienia w koszyku, poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku potwierdzającego wybór sposobu płatności (np. „Zatwierdź płatność” lub równoważny przycisk).

5.5Z chwilą, gdy Kupujący zatwierdził swoje płatność za zamówienie, klikając na przycisk potwierdzający wybór sposobu płatności, dochodzi do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, zgodnie z treścią koszyka i parametrami zamówienia (towar, cena, liczba sztuk, charakterystyka, sposób i termin dostawy oraz ewentualne inne parametry) i zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, które stosują się do tego zamówienia. Klikając na przycisk potwierdzający wybór sposobu płatności, Kupujący potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

5.6Po zatwierdzeniu płatności za zamówienie (złożeniu zamówienia) Kupujący nie może samodzielnie anulować zamówienia – w takim wypadku, jeśli po złożeniu zamówienia Kupujący chce je anulować, powinien niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z Działem Obsługi Klienta pod numerem 800 700 807 (infolinia bezpłatna), w godzinach pracy Działu, podanych w zakładce „Kontakt” w Sklepie Internetowym. Anulowanie zamówienia w ten sposób jest możliwe do momentu jego przekazania do wysyłki. Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza prawa odstąpienia przez Kupującego od umowy zawartej na odległość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5.7Poprzez złożenie zamówienia Kupujący składa Sephora ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Złożona oferta wiąże Kupującego, jeśli Sephora niezwłocznie wyśle Kupującemu na adres e-mail potwierdzenie jej otrzymania. Takie potwierdzenie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty przez Sephora, lecz jest jedynie komunikatem technicznym, potwierdzającym, że zamówienie wpłynęło do Sephora.

5.8Oferta wiąże Kupującego przez okres 4 dni roboczych od dnia jej złożenia. Oferta przestaje być dla Kupującego wiążąca, jeżeli:

5.9Sephora w powyższym terminie nie prześle Kupującemu wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji;

5.10Sephora odrzuci ofertę Kupującego (w szczególności na podstawie pkt 2.4 lub 4.12 OWS).

5.11Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest przesyłane Kupującemu przez Sephora w formie wiadomości e-mail. Potwierdzenie to stanowi oświadczenie Sephora o przyjęciu oferty Kupującego i oznacza zawarcie umowy sprzedaży zgodnie z treścią zamówienia i Ogólnymi Warunkami Sprzedaży obowiązującymi w chwili złożenia zamówienia. Potwierdzenie to stanowi również potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5.12Treść zawartej umowy sprzedaży jest przechowywana przez Sephora, jak również jest przesyłana do Kupującego w formie wiadomości e-mail w potwierdzeniu, o którym mowa powyżej.

5.13Językiem zawartej umowy sprzedaży jest język polski.

5.14Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży na zasadach przewidzianych w rozdziale 8 Ogólnych Warunków Sprzedaży.

5.15Czas realizacji zamówienia (czas dostawy) jest wskazany Kupującemu podczas składania zamówienia, jak również jest podawany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Czas realizacji zamówienia (czas dostawy) jest podawany w dniach roboczych (przez co rozumie się dni o poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Czas realizacji zamówienia (czas dostawy) jest liczony od momentu:

 • 5.15.1potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji dla zamówień z płatnością przy odbiorze; oraz
 • 5.15.2od momentu otrzymania zapłaty dla zamówień z płatnością z góry.

5.16Szczegółowe, aktualne informacje o czasie dostawy są dostępne w zakładce „Koszty i terminy dostawy” na Stronie. Sephora dokłada należytej staranności, aby zamówienie zostało zrealizowane w jak najkrótszym czasie z zachowaniem terminów podanych przed złożeniem zamówienia przez Kupującego. W szczególnych przypadkach (np. duża liczba zamówień, problemy techniczne, czynniki niezależne od Sephora itp.) termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Sephora poinformuje Kupującego w osobnej wiadomości e-mail. W żadnym wypadku całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien być jednak dłuższy niż 30 dni.

5.17O wysyłce zamówionych towarów Kupujący zostanie poinformowany w wiadomości e-mail.

5.18Wiadomości e-mail, o których mowa powyżej, są przesłane na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego w chwili jego rejestracji w Sklepie Internetowym lub zmieniony później przez Kupującego przed złożeniem zamówienia.

5.19W związku ze złożeniem zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania danych, w tym adresu e-mail i danych do dostawy, aktualnych i zgodnych z prawdą. Skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, w tym opóźnienie w realizacji zamówienia lub brak możliwości jego realizacji z tej przyczyny, obciążają Kupującego.

6.PŁATNOŚĆ

6.1Kupujący może dokonać płatności online (płatność za zamówienie z góry), stosując jeden ze sposobów płatności podanych poniżej, bezpośrednio podczas składania zamówienia:

 • 6.1.1Karty płatnicze
  Akceptowane są płatności dokonywane kartami płatniczymi (kredytowymi i debetowymi): Visa i Master Card.
 • 6.1.2Karty upominkowe Sephora
  Karta upominkowa Sephora może być używana w Sklepie Internetowym jednorazowo lub kilkukrotnie, do wysokości kwoty zakumulowanej na karcie w chwili składania zamówienia. Jeżeli środki zakumulowane na karcie są niewystarczające do uiszczenia całości ceny z tytułu zamówienia, brakująca część ceny może zostać opłacona za pomocą karty płatniczej Płatność z tytułu jednego zamówienia może być dokonana za pomocą środków zgromadzonych na jednej karcie upominkowej.
 • 6.1.3PayPal
  Za zamówienia w Sklepie Internetowym Kupujący może zapłacić z konta PayPal. Ten sposób płatności nie może być realizowany razem z kartą upominkową Sephora ani stosowany dla zamówień składanych telefonicznie w Dziale Obsługi Klienta.
 • 6.1.4Płatności internetowe
  Za Zamówienia na Stronie Kupujący może zapłacić za pomocą serwisu Przelewy 24, w którym znajdują się następujące metody płatności: Blik, bankowy przelew online oraz płatności odroczone PayPo. Ten sposób płatności nie może być realizowany razem z Kartą Upominkową Sephora, ani stosowany dla zamówień składanych telefonicznie w Dziale Obsługi Klienta Sephora.

6.2Za zamówienie Kupujący może zapłacić przy dostawie. Zapłata ceny na ręce osoby doręczającej przesyłkę będzie warunkiem wydania przesyłki Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie uprawnionej do odbioru przesyłki. Opcja „Płatność przy dostawie” nie może być stosowana do zapłaty za zamówienia z dostawą do krajów innych niż Polska. Opcja „Płatność przy dostawie” w formie gotówki nie będzie akceptowana w przypadku wyboru opcji dostawy do paczkomatu.

6.3W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie pod numerem 800 700 807 (infolinia bezpłatna), płatność następuje przy dostawie towaru.

6.4Wszystkie Zamówienia są płatne w złotych (PLN). Płatność dokonywana z tytułu zapłaty ceny towaru i kosztów dostawy obejmuje wszystkie obowiązujące podatki i opłaty (daniny publiczne).

BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI PŁATNICZYCH

6.5W ramach walki z oszustwami internetowymi, w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego, informacje dotyczące zamówienia, w tym dane osobowe Kupującego, mogą być przekazane uprawnionemu podmiotowi (np. organy ścigania – Policja, prokuratura) w celu weryfikacji i przeprowadzenia ewentualnego postępowania zgodnie z przepisami prawa.

6.6Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach walki z oszustwami internetowymi opisuje Polityka prywatności i plików cookies, dostępna na Stronie i w Aplikacji Mobilnej.

7.DOSTAWA I ODBIÓR
ZASADY OGÓLNE

7.1Towary zamówione przez Kupującego zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży będą dostarczone na adres podany przez Kupującego w zamówieniu jako adres dostawy

ZASADY DOSTAWY TOWARÓW NA TERYTORIUM POLSKI

7.2Na terytorium Polski stosowane są następujące metody dostawy:

 • 7.2.1dostawa paczką przez Pocztę Polską (cena za zamówienie jest uiszczona z góry lub przy dostawie);
 • 7.2.2dostawa paczką przez firmę kurierską DPD (cena za zamówienie jest uiszczana z góry lub przy dostawie);
 • 7.2.3dostawa do paczkomatu obsługiwanego przez InPost (cena za zamówienie jest uiszczana z góry – brak możliwości płatności przy dostawie).

7.3Cennik dostawy, wraz z informacjami o kosztach i czasie dostawy dla poszczególnych metod dostawy, jest dostępny w zakładce „Dostawa” w Sklepie Internetowym. Ponadto informacje o cenie, terminie i kosztach dostawy są podawane w procesie składania zamówienia, jak również są potwierdzane przez Sephora w wiadomości e-mail przesłanej do Kupującego.

7.4Szczegółowe zasady dostawy określają warunki świadczenia usług stosowane przez Pocztę Polską S.A., DPD Polska sp. z o.o. oraz InPost S.A.

7.5Dostawa w Polsce jest nieodpłatna dla:

 • 7.5.1zamówień o wartości towarów przekraczającej 230 zł;
 • 7.5.2zamówień składanych przez posiadaczy „Karty Sephora Gold” programu lojalnościowego Sephora – „Klub Sephora”.
ZASADY DOSTAWY TOWARÓW DO INNYCH KRAJÓW

7.6Sklep Internetowy umożliwia dostawę zamówionych towarów do wybranych państw europejskich. Dostawa taka jest realizowana przez firmę kurierską DPD. Sklep Internetowy nie umożliwia dostawy do terytoriów Unii Europejskiej położonych poza europejską strefą geograficzną (np. francuskie terytoria zamorskie), ani do obszarów, gdzie obowiązują przepisy uniemożliwiające transport lotniczy towarów Sephora. Lista krajów innych niż Polska, do których jest możliwa dostawa oraz cennik wraz z informacjami o kosztach i czasie dostawy są dostępne w Sklepie Internetowym w zakładce „Dostawa”.

REKLAMACJE ZWIĄZANE Z DOSTAWĄ

7.7Kupujący lub odbiorca Zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan paczki i towarów.

7.8W przypadku przesyłki uszkodzonej lub ubytków zawartości bądź w przypadku niedostarczenia zamówionego towaru lub stwierdzenia braków ilościowych w przesyłce, zalecane jest postępowanie według procedur zamieszczonych w zakładce „Dostawa” w Sklepie Internetowym. W szczególności, jeśli w obecności osoby doręczającej przesyłkę (np. kurier, listonosz) odbiorca przesyłki stwierdził, że jest ona uszkodzona lub występują w niej ubytki zawartości, Sephora zaleca, aby odbiorca zażądał sporządzenia z udziałem osoby doręczającej przesyłkę specjalnego protokołu (tzw. „protokół szkody”) lub oświadczenia o stwierdzeniu uszkodzeń lub ubytków, zgodnie z procedurami stosowanymi przez pocztę lub firmę kurierską zajmującą się doręczeniem.

7.9Reklamację z tytułu nieprawidłowości związanych z dostawą można złożyć – według swojego wyboru – do podmiotu świadczącego usługę pocztową lub kurierską (przewozową) lub do Sephora. Podmiot świadczący usługę pocztową lub kurierską (przewozową) rozpatruje reklamacje zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym podmiocie. Informacje o procedurach reklamacyjnych stosowanych przez podmiot świadczący usługę pocztową lub kurierską (przewozową) są udzielane przez ten podmiot.

7.10Kupujący, którzy chcą złożyć do Sephora reklamację związaną z dostawą, mogą to zrobić – według ich wyboru:

 • 7.10.1 e-mailem na adres: esklep@sephora.pl,
 • 7.10.2listownie na adres:

  e-sklep
  Sephora Polska sp. z o.o.,
  Business Garden
  ul. Żwirki i Wigury 16c
  02-092 Warszawa

7.11Kupujący mogą także kierować pytania dotyczące przysługujących im praw i obowiązków związanych z reklamacjami, dzwoniąc na infolinię o numerze: 800 700 807 (infolinia bezpłatna) w godzinach pracy Działu Obsługi Klienta, podanych w zakładce „Kontakt” w Sklepie Internetowym.

7.12Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Sephora reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Kupującego albo przesyłką pocztową na wskazany przez niego adres (w zależności od sposobu wniesienia reklamacji lub żądania zamieszczonego w reklamacji).

8.ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA

8.1Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

8.2Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie zakupionego towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie zakupionego towaru. W przypadku umowy sprzedaży wielu towarów, które dostarczane są osobno, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniego z towarów.

8.3Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sephora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres siedziby Sephora lub e-mail wysłany zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt 1.1 OWS). Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Sprzedaży, nie jest to jednak obowiązkowe. Konsument może również skorzystać z ustawowego formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie jest to jednak obowiązkowe.

8.4Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał do Sephora informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8.5W przypadku odstąpienia od umowy, Sephora zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sephora). Zwrot następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sephora została poinformowana o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sephora dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.

8.6Sephora może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu towaru lub do czasu dostarczenia Sephora dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.7W związku z odstąpieniem od umowy, Konsument powinien zwrócić otrzymany towar do Sephora niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sephora o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania) towaru w związku z odstąpieniem od umowy.

8.8Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

8.9Zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

 • 8.9.1w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • 8.9.2w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA

8.10W trosce o dobro Kupujących i odbiorców zamówienia, bez uszczerbku dla ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Sephora umożliwia zwrot towarów zamówionych w jej Sklepie Internetowym w ciągu 30 dni od daty odbioru, na zasadach określonych poniżej:

 • 8.10.1Kupujący może dokonać zwrotu towaru zakupionego w Sklepie Internetowym w terminie do 30 dni od dnia odbioru zamówienia.
 • 8.10.2Kupujący może dokonać zwrotu towaru wyłącznie pełnowartościowego, bez śladów używania, nadającego się do jego ponownej sprzedaży. Towar powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu wraz z dołączonymi do niego próbkami.
 • 8.10.3Warunkiem dokonania zwrotu jest okazanie przez Kupującego dowodu zakupu, którym może być: (1) paragon fiskalny, (2) faktura VAT, (3) e-mailowe potwierdzenie złożenia zamówienia online, (4) e-mailowe potwierdzenie przyjęcia płatności za zamówienie online, (5) e-mailowe potwierdzenie wysłania zamówienia złożonego online, (6) potwierdzenie przelewu z karty/konta, dokonanego za towar zakupiony w Sklepie Internetowym, bądź też – w przypadku członków „Klubu Sephora” – (6) zarejestrowanie transakcji zakupu zwracanego towaru na jego karcie członkowskiej „Klubu Sephora” w systemie informatycznym Sephora. Brak dowodu zakupu, o którym mowa powyżej, skutkuje brakiem możliwości zwrotu towaru na podstawie określonego powyżej umownego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 • 8.10.4W przypadku przyjęcia zwrotu towaru zakupionego przez sklep internetowy, Sephora zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do odbiorcy Zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sephora).
 • 8.10.5Zwrot płatności następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia zwrotu towaru przez Kupującego, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego przy zakupie, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie, niepowodujące po jego stronie żadnych dodatkowych kosztów.
 • 8.10.6 Umowne prawo odstąpienia, o którym mowa powyżej, nie może być wykonane w odniesieniu do zakupionych towarów:
  • a)które zostały rozpakowane po dostawie,
  • b)które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony zdrowia,
  • c)które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia.
 • 8.10.7Umowne prawo odstąpienia, o którym mowa powyżej, nie dotyczy zakupu karty upominkowej Sephora.

8.11W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrot towarów zakupionych w Sklepie Internetowym (za wyjątkiem zwrotu karty upominkowej Sephora, o czym jest mowa w pkt 8.11.3 OWS) może nastąpić w jeden z następujących sposobów:

 • 8.11.1przez zwrócenie towaru do wybranej przez Kupującego stacjonarnej perfumerii Sephora,
 • 8.11.2przez odesłanie towaru pocztą lub kurierem na adres:

  Logwin – Sephora
  Al. Katowicka 66
  05-830 Warszawa
 • 8.11.3w przypadku karty upominkowej Sephora, zakupionej w Sklepie Internetowym, do której zastosowanie znajdują postanowienia odrębnego „Regulaminu Karty Upominkowej Sephora”, dostępnego w Sklepie Internetowym i w perfumeriach stacjonarnych Sephora, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu takiej karty w terminie 14 dni od dnia jej odbioru, pod warunkiem, że karta jest aktywna, a środki zakumulowane na karcie nie zostały wydane ani w całości, ani w części przed upływem ww. 14-dniowego terminu. W przypadku zwrotu karty należy odesłać ją drogą pocztową na adres:

  e-sklep
  Sephora Polska Sp. z o.o.
  Business Garden
  ul. Żwirki i Wigury 16c,
  02-092 Warszawa
9.ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA WADY TOWARU. REKLAMACJE
NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ – RĘKOJMIA

9.1Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar wolny od wad.

9.2Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W takim wypadku Kupujący może złożyć do Sprzedawcy reklamację zgodnie z przepisami o rękojmi (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego). Żadne z postanowień niniejszego rozdziału 9 Ogólnych Warunków Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw Konsumenta, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności dotyczących rękojmi.

9.3Sprzedawca nie udziela gwarancji na oferowane w Sklepie Internetowym towary, chyba że w opisie towaru w Sklepie Internetowym wskazano inaczej. Towary mogą być jednak objęte gwarancją udzieloną przez podmiot trzeci (np. producenta, dystrybutora, importera). Jeśli towar jest objęty gwarancją, Kupujący, który chce skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji, może dochodzić roszczeń wobec gwaranta, zgodnie z oświadczeniem gwarancyjnym gwaranta. Wykonanie uprawnień z gwarancji (jeśli towar jest objęty gwarancją) nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

SPOSÓB I ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI Z TYTUŁU RĘKOJMI

9.4Kupujący, który chce złożyć reklamację z tytułu rękojmi, jest proszony w pierwszej kolejności o kontakt z Biurem Obsługi Klienta na adres e-mail: esklep@sephora.pl lub za pośrednictwem infolinii (bezpłatna): 800 700 807 (godziny pracy infolinii są wskazane w Sklepie Internetowym, w zakładce „Kontakt”). W niektórych przypadkach do rozpatrzenia reklamacji nie jest konieczne dostarczenie wadliwego towaru do Sephora – w takim wypadku wystarczające może być przesłanie Sephora (np. e-mailowo) zdjęć przedstawiających wadę towaru wraz z przedstawieniem kopii dowodu zakupu (pkt 9.12 OWS). Biuro Obsługi Klienta pomaga zorganizować przesyłkę wadliwego towaru na koszt Sephora, zgodnie z pkt 9.10 OWS.

9.5Jeśli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sephora, reklamacje z tytułu rękojmi towarów zakupionych w Sklepie Internetowym dokonywane są przez odesłanie wadliwego towaru (na koszt Sephora) drogą pocztową lub kurierem na adres:

Logwin – Sephora
Tulipan Park Warszawa
Al. Katowicka 66
05-830 Nadarzyn

9.6W reklamacji Kupujący powinien również wskazać przyczynę reklamacji oraz treść swojego żądania. Reklamacja powinna również zawierać dane Kupującego, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację (imię i nazwisko, adres).

9.7Kupujący składający reklamację towaru powinien okazać dowód jego zakupu (np. paragon fiskalny, faktura VAT, e-mailowe potwierdzenie złożenia zamówienia online, e-mailowe potwierdzenie przyjęcia płatności za zamówienie online, e-mailowe potwierdzenie wysłania zamówienia złożonego online, potwierdzenie przelewu z karty/konta, bądź też – w przypadku członków „Klubu Sephora” – zarejestrowanie transakcji zakupu zwracanego towaru na jego karcie członkowskiej w systemie informatycznym Sephora). Brak dowodu zakupu, o którym mowa powyżej, w braku innego dowodu wskazującego na odpowiedzialność Sephora z tytułu rękojmi, może skutkować odmownym rozpatrzeniem reklamacji.

9.8W przypadku reklamacji spowodowanych wystąpieniem działań niepożądanych, np. uczuleniem na zastosowanie towaru zakupionego w Sephora, Kupujący – ze względu na konieczność powiadomienia dostawcy towaru przez Sephora o występowaniu działań niepożądanych – jest proszony o wskazanie w reklamacji, że użycie kosmetyku spowodowało wystąpienie działania niepożądanego.

TERMIN I SPOSOBY ROZPATRZENIA REKLAMACJI Z TYTUŁU RĘKOJMI

9.9Sephora rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od jej otrzymania.

9.10Sposób rozpatrzenia reklamacji zależy od żądania Kupującego. Zgodnie z art. 560-561 Kodeksu cywilnego, jeśli sprzedany towar ma wadę:

 • 9.10.1Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie; ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • 9.10.2Kupujący może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego towaru.

9.11W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie przepisów o rękojmi, Kupujący zwraca reklamowany towar, a Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie, niepowodujące po jego stronie żadnych dodatkowych kosztów.

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY Z TYTUŁU RĘKOJMI

9.12Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. W szczególności:

 • 9.12.1Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy wiedział o wadzie towaru (art. 557 § 1 Kodeksu cywilnego).
 • 9.12.2Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za to, że towar nie ma właściwości, o których publicznie zapewniał producent (np. w reklamie) lub inna osoba wskazana w art. 556(1) § 2 Kodeksu cywilnego, jeśli zapewnień tych Sprzedawca nie znał ani oceniając rozsądnie, znać nie mógł albo nie mogły ono mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży (art. 557 § 3 Kodeksu cywilnego).

9.13Sprzedawca informuje, że subiektywne odczucia Kupującego dotyczące jego indywidualnych gustów (np. zapach perfum przestał się podobać, kolor podkładu nie odpowiada Kupującemu, szminka jest zbyt jaskrawa itp.) nie oznaczają, że towar ma wady w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi.

10.ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

10.1Sephora jest jedynym i wyłącznym właścicielem sprzedawanych towarów aż do chwili zainkasowania pełnej należności za te towary (obejmującej cenę, koszty dostawy oraz należne podatki i daniny publiczne).

11.BEZPIECZEŃSTWO

11.1Identyfikator (adres elektroniczny Kupującego) i hasło Kupującego służą do uwierzytelniania Kupującego w Sklepie Internetowym i potwierdzania jego tożsamości w procesie składania zamówienia. Aby przeciwdziałać ryzyku złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez nieuprawnioną osobę z wykorzystaniem danych Kupującego, Kupujący powinien chronić swój identyfikator i hasło do konta w Sklepie Internetowym i nie udostępniać ich osobom trzecim.

12.OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

12.1Odpowiedzialność Sephora za szkodę poniesioną przez Kupującego niebędącego Konsumentem w związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, bez względu na podstawę tej odpowiedzialności, jest w stopniu maksymalnie dopuszczonym przez prawo ograniczona do wysokości ceny uiszczonej przez tego Kupującego w związku ze złożeniem zamówienia.

13.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

13.1Sephora gromadzi dane osobowe Kupującego, a także, stosownie do okoliczności, dane osobowe odbiorcy zamówienia. Cele i warunki, na jakich Sephora zbiera i przetwarza dane osobowe, a także prawa osób, których dane dotyczą, są przedstawione w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej na Stronie i w Aplikacji Mobilnej.

14.ZMIANY OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

14.1Sephora zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Ogólnych Warunków Sprzedaży. O zmianie Ogólnych Warunków Sprzedaży Sephora powiadomi za pomocą komunikatu zamieszczonego w Sklepie Internetowym. Zmienione Ogólne Warunki Sprzedaży zostaną również udostępnione (w tym do pobrania w formacie PDF) w Sklepie Internetowym.

14.2Zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży nie ma wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą. Zamówienia będą realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży obowiązującymi w momencie złożenia Zamówienia.

15.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

15.1Sprzedaż towarów przez Sephora w Sklepie Internetowym podlega prawu polskiemu, niezależnie od kraju zamieszkania Kupującego i miejsca, w którym jest składane Zamówienie, z zastrzeżeniem jednak, że wybór prawa polskiego nie może prowadzić do pozbawienia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa polskiego.

15.2Sephora informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń) dotyczących umów zawieranych w Sklepie Internetowym i nie zobowiązuje się do korzystania z takich metod, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

15.3Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Sephora informuje, że pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL jest dostępna internetowa platforma rozstrzygania sporów drogą elektroniczną ODR (ang. online dispute resolution), stanowiąca punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących towarów lub usług zakupionych przez Internet, w których stroną jest Konsument zamieszkały w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie. Sephora informuje jednakże, że nie zobowiązuje się do korzystania z powyższej platformy ODR w związku z umowami zawieranymi w ramach Sklepu Internetowego, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

15.4Sephora informuje, że Kupujący będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między takim Kupującym a Sephora, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

INNE POSTANOWIENIA

15.5Okoliczność, że jedna ze stron nie wyciąga wobec drugiej strony konsekwencji prawnych z faktu uchybienia przez druga stronę jakimkolwiek obowiązkom wynikającym z konkretnej umowy sprzedaży i Ogólnych Warunków Sprzedaży, nie oznacza, że rezygnuje ona obecnie lub w przyszłości z wyciągnięcia takich konsekwencji prawnych.

15.6Wszelkich informacji związanych ze Sklepem Internetowym (np. o dostępności towarów, promocjach, statusie realizacji zamówienia) udziela Dział Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 800 700 807 (infolinia bezpłatna).

Wersja z dnia 18 marca 2020 roku.