REGULAMIN USŁUG ONLINE: MY SEPHORA BEAUTY ADVISOR ORAZ MY SEPHORA BEAUTY PARTY

 

 1. DEFINICJE
  • Baza Danych – zbiór danych (w tym danych osobowych) Uczestników, w szczególno┼Ťci podanych w Formularzu Rezerwacyjnym, które s─ů przetwarzane przez Organizatora lub inny podmiot, któremu Organizator mo┼╝e powierzy─ç przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa.
  • Formularz Rezerwacyjny – formularz rezerwacyjny, udost─Öpniany przez Organizatora za po┼Ťrednictwem linków przekazywanych klientom Sephora. Po wype┼énieniu i przekazaniu/przes┼éaniu przez zainteresowan─ů osob─Ö, zgodnie z zasadami okre┼Ťlonymi w Regulaminie, formularz ten stanowi wniosek o rezerwacj─Ö Us┼éugi.
  • Organizator lub Sephora – Sephora Polska sp. z o. o. z siedzib─ů w Warszawie, pod adresem: ul. ┼╗wirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsi─Öbiorców Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS: 0000030761, prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego, posiadaj─ůca NIP: 676-199-27-51. Kontakt: cok@sephora.pl, infolinia (bezp┼éatna): 800 700 807. Adres siedziby Organizatora jest adresem do korespondencji.
  • Us┼éuga – My Sephora Beauty Advisor lub My Sephora Beauty Party polegaj─ůce na konsultacjach w formie videochatu, po┼é─ůczenia audio lub chatu, zwi─ůzanych z produktami i us┼éugami Organizatora.
  • Regulamin – niniejszy regulamin, który okre┼Ťla warunki rezerwacji i ┼Ťwiadczenia Us┼éug, w tym prawa i obowi─ůzki Uczestnika, w szczególno┼Ťci korzy┼Ťci wynikaj─ůce z rezerwacji Us┼éugi.
  • Uczestnik – osoba fizyczna, b─Öd─ůca konsumentem, która uko┼äczy┼éa 16 lat i dokonuje rezerwacji Us┼éugi lub korzysta z Us┼éugi.

 

 1. ŚWIADCZENIE USŁUG
  • Rezerwacja oraz korzystanie z Us┼éug s─ů nieodp┼éatne.
  • Warunkiem rezerwacji Us┼éugi jest wype┼énienie i przes┼éanie prawid┼éowo wype┼énionego Formularza Rezerwacyjnego, dost─Öpnego po klikni─Öciu w link dostarczony przez Organizatora, oraz wybór rodzaju, terminu oraz innych parametrów Us┼éugi w ramach dost─Öpnych opcji.
  • Przed przyst─ůpieniem do rezerwacji Us┼éug Uczestnik jest zobowi─ůzany potwierdzi─ç zapoznanie si─Ö z tre┼Ťci─ů Regulaminu. Organizator nieodp┼éatnie udost─Öpnia Regulamin Uczestnikom na swojej stronie internetowej w postaci elektronicznej, która umo┼╝liwia jego pobieranie, utrwalanie i drukowanie.
  • Rezerwacja Us┼éugi nast─Öpuje z chwil─ů przes┼éania potwierdzenia skutecznej rezerwacji przez Sephora drog─ů mailow─ů, na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w czasie rejestracji. Dane osobowe z w┼éa┼Ťciwie wype┼énionych i przekazanych Formularzy Rezerwacyjnych zostan─ů wprowadzone do systemu informatycznego Sephora i umieszczone w Bazie Danych. Dane b─Öd─ů przetwarzane tylko w celu rezerwacji i wykonania Us┼éugi oraz w celach analitycznych Organizatora.
  • Na potrzeby rezerwacji Us┼éug Organizator korzysta z oprogramowania i platformy rezerwacyjnej dostarczanej przez Booxi Inc., spó┼ék─Ö prawa kanadyjskiego.
  • Us┼éugi polegaj─ů na konsultacjach z konsultantami Organizatora w zakresie produktów i us┼éug Sephora. Pojedyncza konsultacja trwa do 40 minut w wariancie My Sephora Beauty Advisor oraz do 60 minut w wariancie My Sephora Beauty Party.
  • W zale┼╝no┼Ťci od wybranego wariantu Us┼éugi konsultacje odbywaj─ů si─Ö z konsultantem w formule jeden do jednego lub w grupach.
  • Us┼éugi s─ů ┼Ťwiadczone zdalnie, za pomoc─ů narz─Ödzia Microsoft Teams.
  • Po zako┼äczonej konsultacji konsultant mo┼╝e, w ramach ┼Ťwiadczenia Us┼éugi, przes┼éa─ç Uczestnikowi na adres wskazany w Formularzu Rejestracyjnym podsumowanie spotkania, zawieraj─ůce informacje o produktach i us┼éugach omawianych w trakcie konsultacji.
  • Uczestnik mo┼╝e w ka┼╝dym czasie zrezygnowa─ç z korzystania z Us┼éug bez konieczno┼Ťci podawania przyczyny. W tym celu powinien przes┼éa─ç o┼Ťwiadczenie o rezygnacji klikaj─ůc w link umieszczony w wiadomo┼Ťci z potwierdzeniem rezerwacji. Brak skorzystania z Us┼éugi w zarezerwowanym terminie, w tym tak┼╝e przerwanie przez Uczestnika korzystania z Us┼éugi w jej trakcie, jest równoznaczny z rezygnacj─ů z Us┼éugi w tym terminie.
  • Organizator z wa┼╝nych przyczyn zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zako┼äczenia ┼Ťwiadczenia Us┼éug w ka┼╝dym momencie. Za wa┼╝ne przyczyny zawieszenia lub zako┼äczenia ┼Ťwiadczenia Us┼éug uwa┼╝a si─Ö:
   • zmian─Ö powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa maj─ůc─ů bezpo┼Ťredni wp┼éyw na ┼Ťwiadczenie Us┼éug i skutkuj─ůc─ů konieczno┼Ťci─ů zawieszenia lub zako┼äczenia ich ┼Ťwiadczenia,
   • ekonomiczn─ů nieop┼éacalno┼Ť─ç ┼Ťwiadczenia Us┼éug,
   • wydanie orzeczenia lub decyzji przez s─ůd lub organ w┼éadzy publicznej dotycz─ůcych Us┼éug i skutkuj─ůcych konieczno┼Ťci─ů zawieszania lub zako┼äczenia ich ┼Ťwiadczenia,
   • wprowadzenie w miejsce Us┼éug innych form dzia┼éalno┼Ťci promocyjno-marketingowej Organizatora.
  • Rezerwacja Us┼éug a tak┼╝e korzystanie z Us┼éug wymaga aktywnego po┼é─ůczenia z Internetem oraz zainstalowanej aktualnej wersji przegl─ůdarki internetowej (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera). Korzystanie z Us┼éug jest mo┼╝liwe tak┼╝e za po┼Ťrednictwem aplikacji Microsoft Teams zainstalowanej na komputerze lub urz─ůdzeniu mobilnym.
  • Uczestnik zobowi─ůzany jest niezw┼éocznie zawiadomi─ç Organizatora o ka┼╝dej zmianie swoich danych osobowych. Organizator – w granicach dopuszczonych przez prawo – nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za opó┼║nienie lub brak dzia┼éania, w szczególno┼Ťci w zakresie informowania Uczestnika, spowodowany brakiem takiego zawiadomienia lub niezaktualizowaniem danych.

 

 1. REKLAMACJE
  • Wszelkie reklamacje zwi─ůzane z rezerwacj─ů Us┼éug lub ┼Ťwiadczeniem Us┼éug mo┼╝na zg┼éasza─ç Organizatorowi e-mailowo na adres cok@sephora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”).
  • Reklamacja powinna okre┼Ťla─ç przynajmniej przedmiot i okoliczno┼Ťci j─ů uzasadniaj─ůce oraz sformu┼éowane ┼╝─ůdanie. Organizator mo┼╝e zwróci─ç si─Ö do osoby sk┼éadaj─ůcej reklamacj─Ö z pro┼Ťb─ů o udzielenie dodatkowych informacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji.
  • Odpowied┼║ na reklamacj─Ö zostanie wys┼éana na adres e-mail przypisany do Konta b─ůd┼║ podany w reklamacji lub na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji sk┼éadanej na pi┼Ťmie w terminie 30 dni od daty otrzymania zg┼éoszenia.
  • Reklamacje s─ů rozpatrywane na podstawie postanowie┼ä Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowi─ůzuj─ůcego w Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Organizator dok┼éada stara┼ä, aby ewentualne spory rozwi─ůza─ç polubownie i zach─Öca do zg┼éaszania wszelkich problemów jak opisano powy┼╝ej.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  • Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestnika, podanych w celu rezerwacji i korzystania z Us┼éug.
  • Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika w celu: 
   • rezerwacji i ┼Ťwiadczenia Us┼éug, 
   • poznania potrzeb i preferencji Uczestnika oraz utworzenia jego profilu w zakresie realizowania prawnie uzasadnionego 
    interesu Organizatora, polegaj─ůcego na przekazywaniu Uczestnikowi informacji o ofertach dostosowanych do jego potrzeb,
   • przeprowadzania analiz statystycznych i handlowych.
  • Dane osobowe Uczestnika b─Öd─ů przetwarzane przez czas niezb─Ödny do rezerwacji i wykonania Us┼éugi lub do czasu rezygnacji z Us┼éugi oraz przez okres niezb─Ödny do realizacji pozosta┼éych celów przetwarzania. W momencie zako┼äczenia przetwarzania dane osobowe Uczestnika zostan─ů usuni─Öte lub trwale zanonimizowane (proces uniemo┼╝liwiaj─ůcy identyfikacj─Ö Uczestnika).
  • Szczegó┼éowy opis zasad przetwarzania danych osobowych Uczestnika oraz przys┼éuguj─ůcych mu praw znajduje si─Ö w Polityce prywatno┼Ťci i plików cookies.W ka┼╝dej sprawie dotycz─ůcej ochrony danych osobowych Uczestnik mo┼╝e skontaktowa─ç si─Ö z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Organizatora pod adresem: cok@sephora.pl.

 

 1. ZMIANY REGULAMINU
  • Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian w Regulaminie w ka┼╝dym momencie, w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z poni┼╝szych okoliczno┼Ťci:
   • konieczno┼Ť─ç dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, zalece┼ä, orzecze┼ä, interpretacji, wyroków, nakazów lub zakazów uprawnionych w┼éadz publicznych odnosz─ůcych si─Ö do Us┼éug,
   • zmiana (w tym dodanie) Us┼éug,
   • zmiana danych Organizatora,
   • przeciwdzia┼éanie nadu┼╝yciom,
   • konieczno┼Ť─ç sprostowania b┼é─Ödów pisarskich lub skorygowania sformu┼éowa┼ä niejasnych lub budz─ůcych w─ůtpliwo┼Ťci, które zostan─ů wykryte w Regulaminie,
   • wprowadzenie nowych platform lub narz─Ödzi, ┼Ťwiadczenia Us┼éug,
   • zmiany w zakresie procedur w tym rezerwacji lub ┼Ťwiadczenia Us┼éug.
  • W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator poinformuje o tym stronie internetowej sephora.pl/regulamin_booxi.html

 

Regulamin obowi─ůzuje w powy┼╝szej wersji od 26 maja 2020 roku.