REGULAMIN USŁUG ONLINE: MY SEPHORA BEAUTY ADVISOR ORAZ MY SEPHORA BEAUTY PARTY

 

 1. DEFINICJE
  • Baza Danych – zbiór danych (w tym danych osobowych) Uczestników, w szczególności podanych w Formularzu Rezerwacyjnym, które są przetwarzane przez Organizatora lub inny podmiot, któremu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Formularz Rezerwacyjny – formularz rezerwacyjny, udostępniany przez Organizatora za pośrednictwem linków przekazywanych klientom Sephora. Po wypełnieniu i przekazaniu/przesłaniu przez zainteresowaną osobę, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, formularz ten stanowi wniosek o rezerwację Usługi.
  • Organizator lub Sephora – Sephora Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030761, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 676-199-27-51. Kontakt: cok@sephora.pl, infolinia (bezpłatna): 800 700 807. Adres siedziby Organizatora jest adresem do korespondencji.
  • Usługa – My Sephora Beauty Advisor lub My Sephora Beauty Party polegające na konsultacjach w formie videochatu, połączenia audio lub chatu, związanych z produktami i usługami Organizatora.
  • Regulamin – niniejszy regulamin, który określa warunki rezerwacji i świadczenia Usług, w tym prawa i obowiązki Uczestnika, w szczególności korzyści wynikające z rezerwacji Usługi.
  • Uczestnik – osoba fizyczna, będąca konsumentem, która ukończyła 16 lat i dokonuje rezerwacji Usługi lub korzysta z Usługi.

 

 1. ŚWIADCZENIE USŁUG
  • Rezerwacja oraz korzystanie z Usług są nieodpłatne.
  • Warunkiem rezerwacji Usługi jest wypełnienie i przesłanie prawidłowo wypełnionego Formularza Rezerwacyjnego, dostępnego po kliknięciu w link dostarczony przez Organizatora, oraz wybór rodzaju, terminu oraz innych parametrów Usługi w ramach dostępnych opcji.
  • Przed przystąpieniem do rezerwacji Usług Uczestnik jest zobowiązany potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu. Organizator nieodpłatnie udostępnia Regulamin Uczestnikom na swojej stronie internetowej w postaci elektronicznej, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie i drukowanie.
  • Rezerwacja Usługi następuje z chwilą przesłania potwierdzenia skutecznej rezerwacji przez Sephora drogą mailową, na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w czasie rejestracji. Dane osobowe z właściwie wypełnionych i przekazanych Formularzy Rezerwacyjnych zostaną wprowadzone do systemu informatycznego Sephora i umieszczone w Bazie Danych. Dane będą przetwarzane tylko w celu rezerwacji i wykonania Usługi oraz w celach analitycznych Organizatora.
  • Na potrzeby rezerwacji Usług Organizator korzysta z oprogramowania i platformy rezerwacyjnej dostarczanej przez Booxi Inc., spółkę prawa kanadyjskiego.
  • Usługi polegają na konsultacjach z konsultantami Organizatora w zakresie produktów i usług Sephora. Pojedyncza konsultacja trwa do 40 minut w wariancie My Sephora Beauty Advisor oraz do 60 minut w wariancie My Sephora Beauty Party.
  • W zależności od wybranego wariantu Usługi konsultacje odbywają się z konsultantem w formule jeden do jednego lub w grupach.
  • Usługi są świadczone zdalnie, za pomocą narzędzia Microsoft Teams.
  • Po zakończonej konsultacji konsultant może, w ramach świadczenia Usługi, przesłać Uczestnikowi na adres wskazany w Formularzu Rejestracyjnym podsumowanie spotkania, zawierające informacje o produktach i usługach omawianych w trakcie konsultacji.
  • Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Usług bez konieczności podawania przyczyny. W tym celu powinien przesłać oświadczenie o rezygnacji klikając w link umieszczony w wiadomości z potwierdzeniem rezerwacji. Brak skorzystania z Usługi w zarezerwowanym terminie, w tym także przerwanie przez Uczestnika korzystania z Usługi w jej trakcie, jest równoznaczny z rezygnacją z Usługi w tym terminie.
  • Organizator z ważnych przyczyn zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług w każdym momencie. Za ważne przyczyny zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług uważa się:
   • zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającą bezpośredni wpływ na świadczenie Usług i skutkującą koniecznością zawieszenia lub zakończenia ich świadczenia,
   • ekonomiczną nieopłacalność świadczenia Usług,
   • wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub organ władzy publicznej dotyczących Usług i skutkujących koniecznością zawieszania lub zakończenia ich świadczenia,
   • wprowadzenie w miejsce Usług innych form działalności promocyjno-marketingowej Organizatora.
  • Rezerwacja Usług a także korzystanie z Usług wymaga aktywnego połączenia z Internetem oraz zainstalowanej aktualnej wersji przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera). Korzystanie z Usług jest możliwe także za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams zainstalowanej na komputerze lub urządzeniu mobilnym.
  • Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych. Organizator – w granicach dopuszczonych przez prawo – nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania, w szczególności w zakresie informowania Uczestnika, spowodowany brakiem takiego zawiadomienia lub niezaktualizowaniem danych.

 

 1. REKLAMACJE
  • Wszelkie reklamacje związane z rezerwacją Usług lub świadczeniem Usług można zgłaszać Organizatorowi e-mailowo na adres cok@sephora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”).
  • Reklamacja powinna określać przynajmniej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające oraz sformułowane żądanie. Organizator może zwrócić się do osoby składającej reklamację z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji.
  • Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail przypisany do Konta bądź podany w reklamacji lub na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji składanej na piśmie w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
  • Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Organizator dokłada starań, aby ewentualne spory rozwiązać polubownie i zachęca do zgłaszania wszelkich problemów jak opisano powyżej.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  • Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestnika, podanych w celu rezerwacji i korzystania z Usług.
  • Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika w celu: 
   • rezerwacji i świadczenia Usług, 
   • poznania potrzeb i preferencji Uczestnika oraz utworzenia jego profilu w zakresie realizowania prawnie uzasadnionego 
    interesu Organizatora, polegającego na przekazywaniu Uczestnikowi informacji o ofertach dostosowanych do jego potrzeb,
   • przeprowadzania analiz statystycznych i handlowych.
  • Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez czas niezbędny do rezerwacji i wykonania Usługi lub do czasu rezygnacji z Usługi oraz przez okres niezbędny do realizacji pozostałych celów przetwarzania. W momencie zakończenia przetwarzania dane osobowe Uczestnika zostaną usunięte lub trwale zanonimizowane (proces uniemożliwiający identyfikację Uczestnika).
  • Szczegółowy opis zasad przetwarzania danych osobowych Uczestnika oraz przysługujących mu praw znajduje się w Polityce prywatności i plików cookies.W każdej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych Uczestnik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Organizatora pod adresem: cok@sephora.pl.

 

 1. ZMIANY REGULAMINU
  • Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie, w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z poniższych okoliczności:
   • konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, zaleceń, orzeczeń, interpretacji, wyroków, nakazów lub zakazów uprawnionych władz publicznych odnoszących się do Usług,
   • zmiana (w tym dodanie) Usług,
   • zmiana danych Organizatora,
   • przeciwdziałanie nadużyciom,
   • konieczność sprostowania błędów pisarskich lub skorygowania sformułowań niejasnych lub budzących wątpliwości, które zostaną wykryte w Regulaminie,
   • wprowadzenie nowych platform lub narzędzi, świadczenia Usług,
   • zmiany w zakresie procedur w tym rezerwacji lub świadczenia Usług.
  • W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator poinformuje o tym stronie internetowej sephora.pl/regulamin_booxi.html

 

Regulamin obowiązuje w powyższej wersji od 26 maja 2020 roku.