REGULAMIN PROMOCJI "GIFTMANIA"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 • Akcja Promocyjna prowadzona będzie pod nazwą „GIFTMANIA” (zwana dalej: „Akcją Promocyjną”).
 • Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Sephora Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030761, z adresem do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 16C, 02-092 Warszawa (zwana dalej: „Organizatorem”).

 

 1. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ.
 • W ramach Akcji Promocyjnej  każdy Klient, który w czasie jej trwania dokona zakupu produktów za min. 299 zł jest uprawniony do otrzymania jednego z wybranych produktów za 0 zł.
 • W Akcji Promocyjnej bierze udział sklep internetowy sephora.pl
 • Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej jest dokonanie, w czasie trwania Akcji Promocyjnej, zakupu dostępnych produktów na www.sephora.pl, po wpisaniu podczas dokonywania zakupu- kodu promocyjnego : „GIFTMANIA”, podczas jednorazowych zakupów w perfumerii internetowej Sephora można wykorzystać jednocześnie tylko jeden kod
 • Oferta Promocyjna łączy się z innymi promocjami przeprowadzanymi w sklepie internetowym – w tym rabatami, kuponami, ofertami specjalnymi, 
 • Klient przystępujący do Akcji Promocyjnej związany jest brzmieniem niniejszego regulaminu. Przystąpienie do udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zgodę klienta na brzmienie regulaminu bez zastrzeżeń.

 

 1. CZAS TRWANIA PROMOCJI.
 • Akcja Promocyjna rozpoczyna się 2 czerwca 2020 roku. Z dniem rozpoczęcia Akcji Promocyjnej wchodzą w życie postanowienia niniejszego regulaminu.
 • Akcja Promocyjna trwa do 29 czerwca 2020 roku na sephora.pl. lub do wyczerpania zapasów.

 

 1. PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCEJ ZASAD AKCJI PROMOCYJNEJ.
 • Reklamacje dotyczące zasad Akcji Promocyjnej mogą być składane w formie pisemnej na podany powyżej adres Organizatora, do Działu Marketingu, w czasie trwania Akcji Promocyjnej oraz w okresie 14 dni od zakończenia Akcji Promocyjnej z dopiskiem:
  Giftmania 2020”.
 • Reklamacje dotyczące zasad Akcji Promocyjnej będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie dowodu zakupu, potwierdzającego dokonanie zakupu w czasie trwania Akcji Promocyjnej oraz zgodnie z jej zasadami, przedstawionymi w niniejszym regulaminie.
 • Reklamacje dotyczące zasad Akcji Promocyjnej podlegają rozpatrzeniu w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.

 

 1. REKLAMACJE ORAZ ZWROTY PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH PODCZAS AKCJI PROMOCYJNEJ.
 • Reklamacje produktów zakupionych podczas Akcji Promocyjnej będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie dowodu zakupu, potwierdzającego dokonanie zakupu w czasie trwania Akcji Promocyjnej, zgodnie z ogólnymi zasadami reklamacyjnymi w Sephora Polska Sp. z o.o.
 • Zwroty produktów zakupionych podczas Akcji Promocyjnej przyjmowane są wyłącznie na podstawie dowodu zakupu, potwierdzającego dokonanie zakupu w czasie trwania Akcji Promocyjnej oraz zgodnie z zasadami zwrotów w Sephora Polska Sp. z o.o.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 • Regulamin Akcji Promocyjnej będzie dostępny w perfumeriach Sephora. Informacja o Akcji Promocyjnej zawiera także wskazanie dotyczące możliwości zapoznania się z regulaminem Akcji Promocyjnej oraz miejsc, gdzie został udostępniony regulamin.
 • Odpowiedzialność Sephora wobec klientów jest ograniczona do wartości zakupionych produktów promocyjnych.
 • Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sephora.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie postanowienia Kodeksu cywilnego.